Swarovski Sale BeCharmed Bracelet Rhodium - 80000 Swarovski BeCharmed Bracelets

80000 H 20.

Size: 20.3 cms

80000 190mm BeCharmed Bracelet Rhodium

Pkt:

Qty: